විද්යුත් තැපෑලinfo@nttank.com
×

අවස්ථාව ලබා දී

අභිරුචිකරණය කළ විශේෂ ටැංකිය
නිවස> නිෂ්පාදන > අභිරුචිකරණය කළ විශේෂ ටැංකිය
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1

PE ලයිනිං ටැංකිය


ටැංකි වර්ගය:20' ISO සම්පූර්ණ රාමු කරපටි ටැංකිය, UN T14 අතේ ගෙන යා හැකි වර්ගය
රාමු මානයන්:20' x 8' x 8'6"
යාත්රා ද්රව්ය:16 MnDR
ලයිනිං ද්රව්ය:PE 16 මි.මී
යාත්රා සැලසුම් කේතය:ASME VIII Div 1
සැලසුම් අනුමත කිරීම්:IMDG T14, CFR 49, ADR/RID, CSC, TIR, ISO, US DOT


පරීක්ෂණයක්

විද්යුත් තැපෑල goToTop