විද්යුත් තැපෑලinfo@nttank.com
×

අවස්ථාව ලබා දී

අභිරුචිකරණය කළ විශේෂ ටැංකිය
නිවස> නිෂ්පාදන > අභිරුචිකරණය කළ විශේෂ ටැංකිය
  • 3
  • 2
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1

අක්වෙරළ ටැංකිය


අක්වෙරළ ටැංකි අනුමැතිය:IMDG, ADR/RID, DNV2.7-1, EN12079-1
වර්ග:සිරස් වර්ගය
ලීටර් 1,500, ලීටර් 2,500, ලීටර් 4,000, ලීටර් 4,800, ලීටර් 5,000, ආදිය
තිරස් වර්ගය
ලීටර් 2,300, ලීටර් 2,700, ලීටර් 4,800, ආදිය
අඩි 10 වර්ගය
US GAL 2,000 (ලීටර් 7,570)
අඩි 20 වර්ගය
ලීටර් 20,000 යි
ඇසිඩ් ටැංකිය
ලීටර් 4,000, ලීටර් 17,000, ආදිය


පරීක්ෂණයක්

විද්යුත් තැපෑල goToTop