විද්යුත් තැපෑලinfo@nttank.com
×

අවස්ථාව ලබා දී

අභිරුචිකරණය කළ විශේෂ ටැංකිය
නිවස> නිෂ්පාදන > අභිරුචිකරණය කළ විශේෂ ටැංකිය
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3

බහු මැදිරි ටැංකිය


ටැංකි වර්ගය:20' ISO සම්පූර්ණ රාමු කරපටි ටැංකිය, UN Portable Tank T11 ටයිප් කරන්න
බහු මැදිරි ටැංකිය
රාමු මානයන්:20' x 8' x 8'6"
යාත්රා සැලසුම් කේතය:ASME VIII Div 1
සැලසුම් අනුමත කිරීම්:IMDG, CFR 49, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT


පරීක්ෂණයක්

විද්යුත් තැපෑල goToTop