විද්යුත් තැපෑලinfo@nttank.com
×

අවස්ථාව ලබා දී

අභිරුචිකරණය කළ විශේෂ ටැංකිය
නිවස> නිෂ්පාදන > අභිරුචිකරණය කළ විශේෂ ටැංකිය
  • 01-水印
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 01-水印
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1


රාමු මානයන්:20' x 8' x 8'6"
MGW:36,000 කිලෝ ග්රෑම්
ධාරිතාව:ලීටර් 21,000, ලීටර් 24,000, ලීටර් 25,000, ලීටර් 26,000 +/- 2%
යාත්රා සැලසුම් කේතය:ASME VIII Div 1
රැගෙන ගිය භාණ්ඩ:හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් UN2014 සහ UN2015
සැලසුම් අනුමත කිරීම්:IMDG, CFR 49, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT
පරීක්ෂණයක්

විද්යුත් තැපෑල goToTop