විද්යුත් තැපෑලinfo@nttank.com
×

අවස්ථාව ලබා දී

අභිරුචිකරණය කළ විශේෂ ටැංකිය
නිවස> නිෂ්පාදන > අභිරුචිකරණය කළ විශේෂ ටැංකිය
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3

විදුලි තාපන ටැංකිය


ටැංකි වර්ගය:20' ISO සම්පූර්ණ රාමු කරපටි ටැංකිය, UN T11 අතේ ගෙන යා හැකි ටැංකිය, පරිවරණය, විදුලි තාපන පද්ධතියක් සවි කර ඇත.
රාමු මානයන්:20' x 8' x 8'6"
ධාරිතාව:ලීටර් 24,000 +/- 1%
යාත්රා සැලසුම් කේතය:ASME VIII Div.1 අදාළ වන විට


පරීක්ෂණයක්

විද්යුත් තැපෑල goToTop